استاندار: در تهران، ۳ میلیون نفر دو دز واکسن را زده اند