استاندار تهران: باید واکسیناسیون تا ۱۰ مهرماه تمام شود