علم الهدی: اگر یک همسایه در مسئله ولایت‌گرایی وابسته به مقام ولایت نیست، صرفا رفتاری مسالمت آمیز داشته باشید؛ رابطه بیشتر نباید برقرار شود، ممکن است انحراف فکری وی در خانواده شما اثر کند