آیا آمریکا به دنبال کاهش نقش عربستان در خاورمیانه و میدان دادن به قطر، امارات و مصر است؟