دفتر فنی مهرمس شعبه 2فروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …مبلمان اداریداروخانه اینترنتی داروبیار

طراح «پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت» در مجلس: این پیمان فراقاره ای است، مثل ناتو / شورای عالی امنیت ملی در مورد این طرح باید نظر و تایید نهایی را بدهد