قوطی سازیدفتر فنی مهرمس شعبه 2 آبکاری نیکل و کروم روی آلومینیوم …آموزشگاه زبان چینی شرق تهران

فرانسه: قطعنامه‌ای انتقادی علیه ایران در آژانس انرژی اتمی ارائه خواهد شد