خبرگزاری دولت: اروپایی ها از منطق تیم مذاکره کننده ایرانی غافلگیر شدند

خبرگزاری دولت: اروپایی ها از منطق تیم مذاکره کننده ایرانی غافلگیر شدند