امیرعبداللهیان: پیش از مذاکره با امریکایی‌ها در سال ۸۶ در عراق، رهبری گفتند آداب دیپلماتیک را به صورت کامل رعایت کنید، هیچ سئوالی را هم بی پاسخ نگذارید / گفتند حتی اگر به ناهار دعوت تان کردند، نیازی به هیاهو نیست، برخوردتان به گونه‌ای باشد که فرهنگ و تمدن و ادب ایرانی را نشان بدهد