نماینده مجلس: مردم مراقب سرمایه های خود در ترکیه باشند