یک نماینده: ۷۰ میلیون بشکه میعانات شناور در دریا داریم