«لیپار» پروانه نمایش گرفت/ صدور مجوز برای «شهرک»

«لیپار» پروانه نمایش گرفت/ صدور مجوز برای «شهرک»