المپیک توکیو/  شروع مقتدرانه آزادکاران؛ یزدانی و اطری راهی نیمه نهایی شدند