طرح شفافیت آرای نمایندگان اصلاح شد: در موارد خاص با تصویب کمیسیون یا اعضای هیئت رئیسه، اطلاعات مربوط به مأموریت‌ها منتشر نمی‌شود / شرط انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی کمیسیون‌ها: گذشتن حداقل یک سال زمان و تصویب کمیسیون