آلودگی هوا مدارس مشهد را تعطیل کرد، تهران همچنان درگیر فراموشی مسئولان!

آلودگی هوا مدارس مشهد را تعطیل کرد، تهران همچنان درگیر فراموشی مسئولان!