جورج کلونی بعد از تصادف سال ۲۰۱۸: با دیدن جماعت موبایل به دست، فهمیدم که فقط برای‌شان جنبه سرگرمی دارم

جورج کلونی بعد از تصادف سال ۲۰۱۸: با دیدن جماعت موبایل به دست، فهمیدم که فقط برای‌شان جنبه سرگرمی دارم