مسکو: اطلاعات درباره حمله به کشتی «مرسر استریت» متناقض و برپایه حدس و گمان است