مسیرهای منتهی به مجلس، به خاطر مراسم تحلیف رئیسی مسدود شد