دادگستری هرمزگان: چهارشناور صید ترال در آب‌های بوموسی توقیف شد