موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونقالبسازی و پرسکاریسرورنگ

جمله‌ تاثیرگذاری که داریوش ارجمند برای سردار سلیمانی نوشت