خانم دکتر حقوقدان مشهور در اینستاگرام، اموال پیرمرد را بالا کشید