مکرون: امیدوارم بتوانم روابط تمام کشورهای حوزه خلیج فارس با لبنان را بهبود دهم و آن‌ها را از این (تنش) خارج کنم

مکرون: امیدوارم بتوانم روابط تمام کشورهای حوزه خلیج فارس با لبنان را بهبود دهم و آن‌ها را از این (تنش) خارج کنم