ورود ۶ میلیون دٌز واکسن به کشور/ هلال احمر در یک هفته ۲۴ میلیون دٌز واردات داشت