گروه‌های آسیب پذیر پایتخت در محل اسکان آن‌ها واکسینه می‌شوند