آیا یک گیاه می‌تواند mRNA کافی برای واکسیناسیون یک فرد تولید کند؟