ستاد ملی کرونا پروتکل های کنترل هوشمند کرونا در مترو را تعیین کند

ستاد ملی کرونا پروتکل های کنترل هوشمند کرونا در مترو را تعیین کند