اسرائیل در مورد مذاکرات وین چه در سر دارد؟

اسرائیل در مورد مذاکرات وین چه در سر دارد؟