واکنش کمالوندی به گزارش آژانس: به دلیل خرابکاری تیرماه، سایت کرج از تفاهم اخیر با آژانس مستثنی شده بود / این مجتمع همچنان تحت تحقیقات امنیتی قرار دارد / گروسی در وین هم بار دیگر درخواست سرویس دوربینهای مجتمع کرج را مطرح کرد که اسلامی آن را ناممکن دانست