خانواده ایرانی کوچک شد / کاهش متوسط تعداد اعضای خانواده از ۴.۸ به ۳.۸ نفر در ۶۰ سال اخیر