پرستاری سالمندساندویچ پانل کبیرپانلفروش جیوهمرکز خدمات تخصصی مشاوره و روانشناسی …

میزان مشارکت در انتخابات در شهر تهران ۲۶ درصد / آرای رئیسی در استان تهران ۲.۱ میلیون، آرای باطله ۱۲ درصد