رئیسی به سفیر جدید انگلیس: با همه کشور‌ها بنای همکاری داریم، اما این همکاری باید براساس احترام متقابل باشد / هروقت احساس کنیم که کشور‌های دیگر زورگویی می‌کند، عکس العمل نشان می‌دهیم