نتایج یک پژوهش: فروش نفت به روپیه و یوآن زیانی به اندازه ۵ تا ۲۳ درصد ارزش صادراتی نفت ایران به چین و هند خواهد بود