تجمع امروز در اصفهان غیرقانونی بود / تنش‌هایی به وجود آمد اما وضعیت شهر به حال عادی بازگشته است

تجمع امروز در اصفهان غیرقانونی بود /  تنش‌هایی به وجود آمد اما وضعیت شهر به حال عادی بازگشته است