تصاویر: ازدحام زائران پس از بازگشایی موقت مرز مهران