تدریس زبان چینی شرق تهرانفرچه غلطکیسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومتست ورزش NORAV آمریکا/آلمان

شهرداری را طوری تحویل گرفتیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار بود / در بحث عیسی شریفی اولین شاکیش خود سپاه است؛ می‌گفتند پول‌های مربوط به آن، مفقود شده است / در بعضی از سال‌ها ۲۵ ملیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر کرده اند که معادل یک شهر ۸۰۰ هزار نفره است / ۲۰۰ آپارتمان شهرداری در دوره گذشته با تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی واگذار شده / استفاده از بودجه شهرداری تهران در خارج از کشور در دوره‌های گذشته؟ چنین ردیف بودجه‌ای وجود ندارد، اگرهم بوده شاید از طریق پروژه رساتجارت بوده