زوار اربعین پس از انجام تست کرونا به کشور وارد می شوند