تغییر ساختار در پلیس/ نیروی انتظامی « فرماندهی کل» می‌شود

تغییر ساختار در پلیس/ نیروی انتظامی « فرماندهی کل» می‌شود