تضمینی که از آمریکا می خواهیم این است که تحریم‌ها را بردارد و عذرخواهی کند / کنگره یا آژانس هم برای بحث تضمین می توانند پای کار بیایند