ترکیب پرسپولیس در شهرآورد پایتخت اعلام شد

ترکیب پرسپولیس در شهرآورد پایتخت اعلام شد