رئیس جامعه مدرسین: مجلس و حوزه عملیه باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند که مصوبات از شورای نگهبان بازنگردد

رئیس جامعه مدرسین: مجلس و حوزه عملیه باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند که مصوبات از شورای نگهبان بازنگردد