کاخ سفید: کاملاً آماده بازگشت به مذاکرات وین هستیم