اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روزنامه اصولگرا: پدربزرگ ابتهاج بهایی بود؛ مادرش به شدت مذهبی؛ خودش توده ای؛ و این اواخر مخالفِ اپوزیسیون