خبرگزاری دولت: طرف‌ اروپایی قصد ارائه پیش‌نویس جدید در برابر پیشنهاد ایران در مذاکرات را ندارد

خبرگزاری دولت: طرف‌ اروپایی قصد ارائه پیش‌نویس جدید در برابر پیشنهاد ایران در مذاکرات را ندارد