زاکانی پس از فشار افکار عمومی، حکم دامادش را لغو کرد