دستگاه بسته بندیتور استانبول الکتروشایلی نماینده خرید و فروش …تعمیر مانیتور

چگونه یک متفکر اسرائیلی به یکی از برجسته‌ترین نظریه پردازان ترامپیسم تبدیل شد؟