رئیسی: کشور‌های دوست دیدند که دیگر توجه ما صرفا به غرب نیست، برای همین واردات واکسن افزایش پیدا کرد و عضو شانگ‌های شدیم / متاسفانه بعضی‌ها این بحث‌ها را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند