تمدید تمامی وکالت‌نامه‌های نقل و انتقال خودرو در مازندران تا پایان آذرماه