ثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونیفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200مبلمان آمفی تئاتر،رض کوموسسه زبان نگار

۲۱ مرداد ۱۳۵۳؛ ماده حیات کشف شد / ماده