پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …لیزر موهای زاٍئد بدن با دستگاه …فروش بالابر نفریبسته های آمادگی و جزوات و سوالات …

احمد خاتمی: مجمع نمایندگان طلاب نفوذی‌ها را شناسایی کنند
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته افزایش یافته است . به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۲۲ تیر ۱۳۹۹ به شرح زیر است: قیمت روز تیرآهن شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) تیرآهن ۱۲ ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۰.۷۰۰۰.۰۰۰ تیرآهن ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ تیرآهن ۱۶ ۱۲ متری ۱۹۵ ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ تیرآهن ۱۸ ۱۲ متری ۲۲۵ ۲۸.۷۰۰.۰۰۰ تیرآهن ۲۰ ۱۲ متری ۲۷۶ ۳۹.۷۰۰.۰۰۰ تیرآهن ۲۲ ۱۲ متری ۳۱۵ ۴۱.۶۰۰.۰۰۰ تیرآهن ۲۴ ۱۲ متری ۳۶۹ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ تیرآهن ۲۷ ۱۲ متری ۴۳۴ ۷۷.۷۰۰.۰۰۰ تیرآهن ۳۰ ۱۲ متری ۵۰۰ ۹۸.۰۰۰.۰۰۰ قیمت روز میلگرد شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱۰۳.۰۰۰ هر کیلو میلگرد ۸ شاخه ۶ ۱۰۳.۰۰۰ هر کیلو میلگرد ۱۰ ۱۲ متری ۷.۵ ۹۸.۰۰۰ هر کیلو میلگرد ۱۲ ۱۲ متری ۱۱ ۹۸.۰۰۰ هر کیلو میلگرد ۱۴ ۱۲ متری ۱۵ ۱۰۵.۰۰۰ هر کیلو میلگرد ۱۶ ۱۲ متری ۱۹ ۱۰۵.۰۰۰ هر کیلو میلگرد ۱۸ ۱۲ متری ۲۵ ۱۰۵.۰۰۰ هر کیلو میلگرد ۲۰ ۱۲ متری ۳۰ ۱۰۵.۰۰۰ هر کیلو میلگرد ۲۲ ۱۲ متری ۳۶ ۱۰۵.۰۰۰ هر کیلو میلگرد ۲۵ ۱۲ متری ۴۷ ۱۰۵.۰۰۰ هر کیلو میلگرد ۲۸ ۱۲ متری ۵۶ ۱۰۵.۰۰۰ هر کیلو میلگرد ۳۲ ۱۲ متری ۷۵ ۱۰۶.۰۰۰ قیمت روز پروفیل شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ۱۵۵.۰۰۰ هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ ۶ متری ۴.۵ ۱۵۶.۵۰۰ هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ ۶ متری ۵.۵ ۱۵۶.۵۰۰ هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ ۶ متری ۶.۵ ۱۵۶.۵۰۰ هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ ۶ متری ۷ ۱۵۵.۵۰۰ هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ ۶ متری ۹.۵ ۱۵۵.۵۰۰ هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ ۶ متری ۹ ۱۵۵.۵۰۰ هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ ۶ متری ۱۶ ۱۵۵.۰۰۰ هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ ۶ متری ۱۷ ۱۵۵.۰۰۰ هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ ۶ متری ۱۵ ۱۵۵.۰۰۰ هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ ۶ متری ۱۹ ۱۵۵.۰۰۰ هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ ۶ متری ۲۸ ۱۵۵.۰۰۰ هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ ۶ متری ۲۳ ۱۵۵.۰۰۰ هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ ۶ متری ۲۷ ۱۵۵.۰۰۰ قیمت روز ناودانی شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱۰۹.۰۰۰ هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۴ ۱۰۹.۰۰۰ هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱۰۹.۰۰۰ هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱۰۹.۰۰۰ هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۰۹.۰۰۰ هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۰۹.۰۰۰ هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ------ هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ------- قیمت روز صفحه ستون شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) هر کیلو ورق ۸ --- --- ۱۴۵.۰۰۰ هر کیلو ورق ۱۰ --- --- ۱۴۳.۰۰۰ هر کیلو ورق ۱۲ --- --- ۱۴۳.۰۰۰ هر کیلو ورق ۱۵ --- --- ۱۴۰.۰۰۰ هر کیلو ورق ۲۰ --- --- ۱۲۴.۰۰۰ هر کیلو ورق ۲۵ --- --- ۱۲۴.۰۰۰ قیمت روز نبشی شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) هر کیلو نبشی ۳ ۶ متری ۹ ۱۱۰.۰۰۰ هر کیلو نبشی ۴ ۶ متری ۱۵ ۱۱۰.۰۰۰ هر کیلو نبشی ۵ ۶ متری ۲۲ ۱۱۰.۰۰۰ هر کیلو نبشی ۶ ۶ متری ۳۲ ۱۱۰.۰۰۰ هر کیلو نبشی ۸ ۶ متری ۵۸ ۱۱۰.۰۰۰ هر کیلو نبشی ۱۰ ۶ متری ۹۰ ۱۱۰.۰۰۰ هر کیلو نبشی ۱۲ ۶ متری ۱۳۰ ۱۱۰.۰۰۰ قیمت روز ورق سیاه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) هر کیلو ورق سیاه ۲ رول ۱۲ ۱۵۹.۰۰۰ هر کیلو ورق سیاه ۳ ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۱۳۵.۰۰۰ هر کیلو ورق سیاه ۴ ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۱۳۳.۰۰۰ هر کیلو ورق سیاه ۵ ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۱۳۳.۰۰۰ هر کیلو ورق سیاه ۶ ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۱۳۵.۰۰۰ هر کیلو ورق سیاه ۸ ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۱۴۶.۰۰۰ هر کیلو ورق سیاه ۱۰ ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۱۴۴.۰۰۰ هر کیلو ورق سیاه ۱۲ ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۱۴۵.۰۰۰ هر کیلو ورق سیاه ۱۵ ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۱۴۲.۰۰۰ هر کیلو ورق سیاه ۲۰ ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ۱۴۵.۰۰۰ هر کیلو ورق سیاه ۲۵ ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ۱۴۵.۰۰۰ هر کیلو ورق سیاه ۳۰ ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ۱۴۵.۰۰۰ قیمت روز تسمه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ ۱۲ متری ۲ ۱۰۷.۰۰۰ هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ ۱۲ متری --- ۱۰۷.۰۰۰ هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ ۱۲ متری --- ۱۰۷.۰۰۰ هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ ۱۲ متری --- ۱۰۷.۰۰۰ هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ ۱۲ متری --- ۱۰۷.۰۰۰ قیمت روز مفتول شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) هر کیلو حرارتی --- --- ۱۱۱.۰۰۰ هر کیلو زیگزاگ --- --- ۱۱۱.۰۰۰ هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- ۱۲۹.۰۰۰ هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- ۱۲۹.۰۰۰ هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- ۱۲۴.۰۰۰ هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- ۱۲۴.۰۰۰ قیمت روز خاموت شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) هر کیلو خاموت ۸ --- --- ۱۱۵.۰۰۰ هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- ۱۰۵.۰۰۰ هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- ۱۱۶.۰۰۰ هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- ۱۰۶.۰۰۰ هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- ۱۱۵.۰۰۰ هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- ۱۰۵.۰۰۰ قیمت روز ورق گالوانیزه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ ۱ و ۱.۲۵ ۷-۵ ۲۴۵.۰۰۰ هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ ۱ و ۱.۲۵ ۷-۵ ۲۰۷.۰۰۰ هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ ۱ و ۱.۲۵ ۷-۵ ۲۰۳.۰۰۰ هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ ۱ و ۱.۲۵ ۷-۵ ۲۰۰.۰۰۰ هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ۱ و ۱.۲۵ ۷-۵ ۲۰۰.۰۰۰ هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ۱ و ۱.۲۵ ۷-۵ ۱۹۸.۰۰۰ هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ۱ و ۱.۲۵ ۷-۵ ۱۹۸.۰۰۰ هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ۱ و ۱.۲۵ ۷-۵ ۱۹۶.۰۰۰ هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ۱ و ۱.۲۵ ۷-۵ ۲۰۱.۰۰۰ هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ۱ و ۱.۲۵ ۷-۵ ۱۹۸.۰۰۰ لینک کوتاه کپی لینک