ویدیو / خوشحالی زایدالوصف عزیزی پس از کسب مدال طلا پارالمپیک

ویدیو / خوشحالی زایدالوصف عزیزی پس از کسب مدال طلا پارالمپیک