جهانگیری: سابقه مدیریتی هر فردی معلوم است؛ برخی حتی بلد نیستند واژه ای به کار ببرند تا آنها را دست نیندازند